Kvalité & Miljö

Vi vill gärna tro att våra framgångar genom åren är ett bevis för att omtanke, nytänkande, pålitlighet och kunnande lönar sig i längden. Inte bara för oss utan även för våra kunder. Vi vill ständigt utveckla vår kvalitet och vara på tårna för att kunna möta omvärldens krav och förutsättningar, som hela tiden förändras. Här ser du några av de policys som styr vårt arbete:

Kvalitetspolicy

Skellefteå buss ska erbjuda sina kunder busstjänster och researrangemang av den kvalité som kunden förväntar sig. Varje uppgift som vi utför som enskild, grupp eller företag ska leda till att kunden blir så nöjd att han/hon vill resa med oss igen.

Detta uppnås genom att:

  • Vi har en helhetssyn och förstår våra kunders verksamhet, behov, krav och förväntningar.
  • Våra tjänster anpassas till kundens krav och behov, och att vi levererar på rätt sätt.
  • Vi uppträder ärligt och seriöst mot våra kunder och övriga intressenter.
  • Medarbetarna är kompetenta och medvetna om betydelsen av sina insatser för helhetsresultat och totalkvalité.
  • Medarbetarna stöds av hjälpmedel i form av metoder, verktyg, utrustning och utbildning.
  • Ledningen skapar de förutsättningar som krävs för att uppnå rätt kvalité, genom att formulera årliga kvalitetsmål, följa upp det samlade resultatet och successivt förbättra verksamheten.

Miljö- och arbetsmiljöpolicy

Skellefteå buss levererar tjänster inom trafik- och serviceområdet med målsättning att bedriva verksamheten med så liten miljöpåverkan som möjligt. Genom en ökad hänsyn till miljökraven ska bussen framstå som ett ännu bättre alternativ till andra färdmedel. Detta främjar förutsättningarna för företagets överlevnad och utveckling på lång sikt.

Krav från lagstiftning, myndigheter, ägare samt uppdragsgivare ska utgöra en miniminivå i vårt miljö- och arbetsmiljöarbete. Vi strävar efter att förebygga föroreningar genom att regelbundet underhålla fordon och övrig utrustning. Vid inköp och nyinvesteringar väljer vi medvetet produkter och material av bra kvalitet och med bästa miljöteknik där det är ekonomiskt rimligt.

Ständiga förbättringar görs i arbetet med vårt ledningssystem där mål och handlingsplaner årligen sätts och följs upp.

Förbättringsarbetet riktas främst mot utsläpp till luft från fossila bränslen samt att vi verkar för en utvecklande och säker arbetsmiljö där skador och olyckor minimeras.

Vi arbetar systematiskt med vår nödlägesberedskap och vi har goda kunskaper om hur vi förebygger brand och andra nödlägen samt hur vi handlar på ett säkert sätt om ett nödläge skulle uppstå.

För att stimulera alla medarbetare att medverka i miljö- och arbetsmiljöarbetet planeras och genomförs information och utbildningar.

Miljöcertifiering

Skellefteå buss blev den 13/6 2008 miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 14001:2004 kraven. Detta innebär kortfattat att:

  • Organisationen ska upprätta, dokumentera, införa, underhålla och ständigt förbättra ett miljöledningssystem enligt kraven i denna standard samt bestämma hur den skall uppfylla kraven.
  • Organisationen ska definiera och dokumentera omfattningen av sitt miljöledningssystem.
  • Att detta efterlevs kommer att kontrolleras av både interna och externa revisioner.

Miljö och arbetsmiljöpolicy, pdf

Miljöcertifikat Skellefteåbuss, pdf